top of page

 מועצה אזורית ברנר

  • כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושצ"פים, טיוב תשתיות ותחזוקה.

  • ניהול ביצוע ופיקוח עליון לפרויקט החלפת פנסי נל"ג לפנסי LED.

  • ליווי התהליך המקצועי מול המועצה, הקבלן וועדי הישובים.

מועצה-איזורית-ברנר.jpg
bottom of page