top of page

אודותינו

'בוסט פורוורד' עוסקת בניהול והובלת אסטרטגיות סביבתיות ומתמחה בייזום, תכנון, ניהול, ביצוע והקמה של תהליכים ומערכות לחסכון בעלויות ובצריכת אנרגיה ברשויות מקומיות, חברות, מפעלים וארגונים.

 התייעלות אנרגטית 

 • ניהול מתודולוגיות ליצירת חיסכון והתייעלות בצריכת משאבי האנרגיה והמים במגזרים השונים.

 • ניהול פרויקט התייעלות אנרגטית מקיף בכלל צרכני האנרגיה בארגון תוך שימוש בטכנולוגיה חכמה. ניהול סקר מפורט, בחירת חלופות ופתרונות טכנולוגיים, פיקוח עליון על ביצוע ואימות חיסכון.

 • טיוב ומימוש מענקים בתחום סקרי האנרגיה והטמעת המערכות החסכוניות.

 • התווית וניהול תהליכי התייעלות במגזר הפרטי-עסקי-תעשייתי.

 • קידום/גיוס מימון לתהליכי ההתייעלות והחסכון במטרה לצמצם מימון הפרוייקטים מתקציב הלקוח

 ערים חכמות 

 • איפיון, ניהול וביצוע מערכות אינטגרטיביות לערים חכמות הכוללות מערכות תקשורת, שליטה ובקרה, ניהול משולב, סינרגטי ואינטגרטיבי של מערכי תאורה וחשמל, פסולת, שפכים, חניה, בטחון ומצלמות, מוקדי שפ"ע, גביה ועוד

 מינהלות סביבתיות, גז טבעי  וייצור אנרגיה 

 • ניהול ייזום והקמה של מתקנים ומרכזים סביבתיים לטיפול בשפכים, פסולת וייצור אנרגיה (גז, סולארי, ביומאסה, ביוגז ופסולת)

 • הסבת ארגונים, מפעלים וחברות לשמוש בגז טבעי

 פסולת 

 • ניהול פרויקט מקיף של מערך הטיפול בפסולת ברשות, בניית אסטרטגיה, תכנון וניהול ביצוע ובקרה  של כלל היבטי הטיפול בפסולת העירונית לסוגיה (עירונית, גזם, אריזות, אלקטרונית ובנין).

 • ייזום והובלת הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת בטכנולוגיות שונות - הכנת פרוגמה ותכנון, ניתוח כלכלי, ניהול המכרזים, ההקמה וההפעלה ומימוש מענקים רלבנטיים

 שפכים 

 • תיכנון והקמת מתקנים לטיפול בשפכים מוניציפליים ותעשייתייםתוך התאמת הטכנולוגיה לצרכים והאתגרים השונים ובכלל זה תיכנון והקמת מיתקנים עיליים וניידים

 תכנון הנדסי ואדריכלי ירוק 

 • הגדרת קוים מנחים ועקרונות לבנייה ירוקה ובכלל זה התאמת התב"ע ותכניות המתאר של הרשות לעקרונות הבנייה הירוקה.

 • הטמעת תהליכי בנייה ירוקה במבנים ותשתיות בהליכי תכנון, פיתוח, פיקוח ובקרת ביצוע תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות וניצול מענקים בתחום.

 פיתוח וניהול מערכי חינוך והסברה בנושאי קיימות 

 • חברתנו פיתחה מספר תוכניות ייחודיות המתכללות אפיקי סביבה וקיימות שונים הפרויקטים המוצעים במסגרת התוכנית פונים למעגלי התייחסות שונים בקהילה ומטרתם העמקת המודעות הציבורית והטמעת התהליכים בתחומי אנרגיה, פסולת, תחבורה, מים וסביבה.

 • בסיס התהליך בתפיסה שהאזרח הינו שותף חיוני בהטמעת תהליכי שיפור סביבתי וכי הקניית ערכים והרגלי צריכה מגיל צעיר הנה בעלת השפעה והשקעה מוכחת לעתיד.

 

נשמח לשתף פעולה וביחד איתכם ועבורכם, להוציא מן הכח אל הפועל את הפוטנציאל הכלכלי

הקיים במרחב הסביבתי בר הקיימא

bottom of page