top of page

 התייעלות אנרגטית ברשות מקומית 

החשמל הייתה ההמצאה הטכנולוגית הגדולה במאות הקודמות, אך אנרגיה זו. העולם המודרני היום תלוי בו. כאשר הטכנולוגיה הזאת עולה לנו במחיר כבד של אפקט החממה. תאורת הרחוב ומתקנים נוספים. תאורה זו היא 5% מצריכת החשמל בישראל. ניתן יהיה לייעל את צמצום פליטת גז החממה.  ישנן ערים בארץ ורשויות מקומיות, כאשר הן החלו לבצע התייעלות אנרגטית ברשות מקומית. רשויות אלה, צמצמו הוצאות חשמל בכ-200,000 ₪ בשנה.

 

השלב הראשון הינו לזהות מקומות שיש בהם בזבוז של אנרגיה ורק אז מתחילים את ההתייעלות האנרגטית באמצעות תכנית עסקית על פי הנתונים הקיימים ברשויות השונות. ישנם ראשי רשויות מקומיות, אשר נשלחים לסדנאות עבור התייעלות אנרגטית ברשות מקומית, כך שיקבלו מושג על ההתייעלות הנכונה, צמצום זיהום האוויר וחיסכון בכסף ואנרגיות. רק בשנה האחרונה, הוקצו בארץ מעניקים בגובה של 24 מיליון שקל, אשר תרמו בפרויקטים לחיסכון והתייעלות במשאבים שהוא בהיקף הגדול פי 8 מהמענק המקורי ברשויות המקומיות.

 

שיפור איכות החיים של תושבי רשויות מקומיות באמצעות התייעלות אנרגטית
 

בגלל הודעות הרבה, הן מצד הרשויות המקומיות השונות בארץ והן של תושבי היישובים של  הרשויות השונות, יותר רשויות מקומיות וערים שונות בישראל, מכריזות על עצמן כערים ירוקות ומקיימות אף יוזמות סביבתיות שונות.  הודות לפעולות שונות הקשורות אל התייעלות אנרגטית ברשות מקומית, נוצר חיסכון ניכר במשאבי חשמל ומים, שימור של שטחים פתוחים, קידום של סביבת מחייה שתהיה בריאה יותר, חינוך סביבתי ועוד.

 

נתוני המדד, מצביעים על יותר רשויות מקומיות, אשר לוקחות חלק פעיל בהגנה על הסביבה וחיסכון במשאבים. המטרה היא לשיפור איכות חייהם של התושבים והיום כבר ניתן לראות בארץ כ-50 רשויות מקומיות וערים, אשר מפרידות פסולת.

 

תכנית מענקים להתייעלות האנרגטית של רשויות המקומיות בישראל
 

המשרד להגנת הסביבה וקק"ל, השיקו לאחרונה תכניות מענקים שמיועדות לפרויקטים כגון התייעלות אנרגטית ברשות מקומית. באזורים שיש בהם עדיפות לאומית, המענק המרבי יהיה בסכום של 4,000,000 ₪ לרשות ועד ל-40% מעלות הפרויקט.  המטרה היא אחת- הפחתת אפקט גז החממה באזורים מועדפים אלה.

bottom of page