כתיבת וניהול מכרז ספקים על כלל נספחיו: 

  • המכרז יכלול מפרטים טכניים, כתב כמויות, נספחים והסכמים.

  • המכרז יגדיר את כל תכולת הפרויקט, התחייבויות המזמין והתחייבויות הספק

  • המכרז יגדיר סייגים, לו"ז ותמורה

 

ככל שיהיה צורך במספר מכרזים, ייערכו כתבי המכרז בהתאמה ובהלימה האחד לשני ליצירת מתווה פרויקט מלא וכולל.

מכרז החברה הכלכלית חדרה

רשות: חדרה- החברה הכלכלית

מספר מכרז: 15/2019

תיאור המכרז: אספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה.

תאריך פרסום: 12/2019

סיור מציעים: 09/01/2020, 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/02/2020, עד השעה 16:00

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 5,000 ₪

הערות כלליות:

השתתפות בסיור מציעים- חובה!

קישור למסמכי המכרז

מכרז מועצה איזורית ברנר 

רשות: מועצה אזורית ברנר

מספר מכרז: 12/2019

תיאור המכרז: לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות לד (כולל בקרה ושו"ב), טיוב תשתיות חשמל וכן לביצוע תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב בתחום שיפוט המועצה

תאריך פרסום: 09/2019

סיור מציעים: 24/10/2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 5/11/2019, 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/11/2019, עד השעה 16:00

מועד פתיחת מעטפות: 25/11/2019, בשעה 16:10

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 2,500 ₪

 

הערות כלליות:

השתתפות בסיור מציעים- חובה!

מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.

קישור למסמכי המכרז

מכרז מטה בנימין 

רשות: מועצה אזורית מטה בנימין

מספר מכרז: 22/2019

תיאור המכרז: לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות, שצ"פים , גדר ובטחון בטכנולוגיית לד, מערכות שליטה, בקרה וניהול וטיוב תשתיות חשמל ומאור ציבורי

תאריך פרסום: 06/2019

סיור מציעים: 18/06/2019 בשעה 16:00 בחדר ישיבות ביטחון בבניין המועצה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 03/07/2019, בשעה 17:00. נדחה ליום: 10/07/2019, בשעה 17:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/07/2019 , שעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקת מכרזים בבניין המועצה. נדחה ליום: 08/08/2019 בשעה 12:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 5,000 ₪.

 

הערות כלליות:

השתתפות במפגש המציעים היא חובה.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 50,000 ₪ בתוקף עד ליום 31/10/2019 בדיוק.

קישור למסמכי המכרז

בנייה ועיצוב אתר וויקסר