top of page

 כתיבת וניהול מכרז ספקים על כלל נספחיו: 

  • המכרז יכלול מפרטים טכניים, כתב כמויות, נספחים והסכמים.

  • המכרז יגדיר את כל תכולת הפרויקט, התחייבויות המזמין והתחייבויות הספק

  • המכרז יגדיר סייגים, לו"ז ותמורה

 

ככל שיהיה צורך במספר מכרזים, ייערכו כתבי המכרז בהתאמה ובהלימה האחד לשני ליצירת מתווה פרויקט מלא וכולל.

תמונה של WhatsApp‏ 2024-02-04 בשעה 11.07.19_76e98570.jpg

עיריית אריאל

סיור מציעים חובה! 08.02.24 בשעה 10:00. לשכת מנכ"ל העיריה, רח' יהודה 7, אריאל

מכרז 01\24 לביצוע פרוייקט אנרגיה וחשמל בתחום עירית אריאל

קישור למסמכי המכרז

422560521_771237458382661_1915890650662869112_n.jpg

מועצה מקומית צור הדסה

רשות: מועצה מקומית צור הדסה

תיאור המכרז: צור הדסה - ביצוע פרויקטים בתחום אנרגיה וחשמל - מכרז פומבי מס' 01/24

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד ליום רביעי 06/03/24 עד השעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 14/02/24  בשעה 12:00 למייל שכתובתו malkia@tzh.org.il.
רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז – בסך של 500 ₪, שלא יוחזרו.

קישור למסמכי המכרז

לוגואיים9.jpg

מועצה מקומית אפרת

רשות: מועצה מקומית אפרת

תיאור המכרז: קול קורא מס' 2/2022 להקמת מיזם בתחומי האנרגיה במועצה מקומית אפרת.

תאריך פרסום: 11/2022

מועד הגשת הקול קורא: עד יום שלישי 20/12/2022  , עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה בשני עותקים.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 07/12/2022, בשעה 14:00 למייל לורדית ניב- בוסט פורוורד vardit@boostforward.biz. ו- office@boostforward.biz

בקובץ וורד לפי הפורמט הנדרש.

קישור למסמכי המכרז

מועצה-איזורית-גזר.jpg

מועצה מקומית גזר

רשות: מועצה מקומית גזר

תיאור המכרז: מכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 2022/ 25 למתן זכות שימוש בסככות קירוי שיוקמו במגרשי ספורט ומגרשי חניה לצורך הקמה ותחזוקה של מתקנים סולאריים

תאריך פרסום: 11/2022

מפגש מציעים- חובה- יום א', 13/11/2022 בשעה 12:30

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/11/2022, בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/12/2022, עד השעה 13:00 במסירה ידנית

קישור למסמכי המכרז

פרדס-חנה-כרכור.jpg

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

רשות: מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תיאור המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס'  18/2022 לאספקת גופי למאור ציבורי ושצ"פים בטכנולוגית לד  ומערכת שליטה ובקרה לניהול מערך התאורה במועצה.

תאריך פרסום: 09/2022

מפגש מציעים- חובה- יום א', 2/10/2022 בשעה 09:00

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/10/2022, בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/10/2022, עד השעה 12:00 במסירה ידנית

קישור למסמכי המכרז

הודעת עדכון והבהרות מס' 1

מענה לשאלות הבהרה- קובץ 1

פרדס-חנה-כרכור.jpg

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

רשות: מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תיאור המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס'  11/2022 התקנה, הקמה והפעלה של מערכת תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכת שליטה ובקרה

תאריך פרסום: 09/2022

מפגש מציעים- חובה- יום א', 2/10/2022 בשעה 09:00

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/10/2022, בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/10/2022, עד השעה 12:00 במסירה ידנית

קישור למסמכי המכרז

הודעת עדכון והבהרות מס' 1

מענה לשאלות הבהרה- קובץ 1

טירה

עיריית טירה

רשות: עיריית טירה

תיאור המכרז: מכרז פומבי מספר 2022-21- תכנון, אספקה, הקמה, חיבור, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים ו/ או על קירוי שטחים ב בעלות עיריית טירה ואחרים

תאריך פרסום: 07/2022

סיור מציעים יתקיים ביום שני ה- 18 ביולי 2022 בשעה 12:00 במשרדי העירייה, חדר ישיבות, קומה ב'.

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24/07/2022, בשעה 12:00, למייל ibrahim@tira.muni.il

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/07/2022, עד השעה 12:00 במסירה ידנית

קישור למסמכי המכרז

רשימת אתרים

hedera.jpg

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

רשות: החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

תיאור המכרז: קול קורא מספר 07/22- להקמת מיזם בתחומי האנרגיה בעיר חדרה

תאריך פרסום: 04/2022

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12/05/2022, בשעה 16:00, למייל keren@hakal.co.il

מועד אחרון להגשת הצעות: 30/05/2022, עד השעה 16:00 במסירה ידנית

קישור למסמכי הקול קורא

hedera.jpg

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

רשות: החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

תיאור המכרז: מכרז מס' 02/22- לתכנון, אספקה, הקמה, חיבור, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים ו/או על קירוי שטחים בבעלות עיריית חדרה ואחרים

תאריך פרסום: 04/2022

עלות רכישת מסמכי המכרז: 2,500 ₪ כולל מע"מ

סיור מציעים: 

סיור מציעים יתקיים ביום 13/04/2022 בשעה 13:00 בהיכל "אנרבוקס" חדרה, משמר הגבול 5, חדרה.

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 27/04/2022, למייל keren@hakal.co.il

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/05/2022, עד השעה 15:00 במסירה ידנית

קישור למכרז

מזכרת-בתיה-מעודכן.jpg

מועצה מקומית מזכרת בתיה

רשות: מועצה מקומית מזכרת בתיה

תיאור המכרז: תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים ו/או על קירוי שטחים בבעלות המועצה

תאריך פרסום: 11/2021

עלות רכישת מסמכי המכרז: 2,000 ₪ כולל מע"מ

סיור מציעים: 

סיור מציעים יתקיים ביום 06/12/2021 בשעה 09:00 במשרדי המועצה, בשדרות אליהו 4 ,מזכרת בתיה

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

יש להציג תו ירוק

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 15/12/2021, למייל vardit@boostforward.bizoffice@boostforward.biz

מועד אחרון להגשת הצעות: 30/12/2021, עד השעה 12:00 במסירה ידנית

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה- לא תידון.

קישור למכרז

בנימין.jpg

מועצה אזורית מטה בנימין

רשות: מועצה אזורית מטה בנימין

תיאור המכרז: 32/2021- לפרישת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין

תאריך פרסום: 07/2021

עלות רכישת מסמכי המכרז: 2,000 ₪ כולל מע"מ

סיור מציעים: 

מפגש הבהרות יתקיים היום 21/07/2021 בשעה 14:30 במשרדי המועצה, קומה 2, חדר ישיבות "נחל מכמש".

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

בכדי להיכנס לתחום בית הספר חובה להציג אישור משטרה תקף בגין העדר עבירות מין וכמו כן להציג אישור עבודה בגובה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 27/07/2021, בשעה 10:00 למייל vardit@boostforward.biz.

מועד אחרון להגשת הצעות: 04/08/2021, עד השעה 12:00 במסירה ידנית במעטפה סגורה שתוכנס

לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, באזור התעשייה שער בנימין, קומה 2, חדר 394 (אצל עו"ד תומר ישראלי).

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם אלא את מספר ושם המכרז בלבד.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה- לא תידון.

קישור למכרז

החברה הכלכלית לחיפה.png

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

רשות: החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מספר מכרז: 01/2021

תיאור המכרז: שירותי אחזקה למערכות סולאריות שהותקנו על גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה

תאריך פרסום: 06/2021

סיור מציעים: 30/06/2021, יציאה מרוכזת במיניבוס ממשרדי החברה הכלכלית לחיפה בשעה 09:00.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה במכרז.

חובה להירשם מראש להסעה המרוכזת בדוא"ל ofer@hec.co.il

בכדי להיכנס לתחום בית הספר חובה להציג אישור משטרה תקף בגין העדר עבירות מין וכמו כן להציג אישור עבודה בגובה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 06/07/2021, בשעה 12:00 למייל shmuel@hec.co.il.

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/07/2021, עד השעה 12:00.

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית לחיפה בע"מ, מגדלי מת"ם 3 ,בקומה 7 חיפה.

תשלום בעד השתתפות במכרז – לא יוחזר- 585 ₪

קישור למכרז

הורדה.jpg

רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

רשות: רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

מספר מכרז: 01/2021

תיאור המכרז: אספקה, התקנה, טיוב תשתיות ותחזוקה של תאורת רחובות ושצ"פים - בטכנולוגיית LED, הכוללת תקשורת שליטה ובקרה - ברמת השרון.

תאריך פרסום: 01/2021

סיור מציעים מקוון באמצעות תוכנת "זום": 08/02/2020, 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/02/2021, בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 04/03/2021, עד השעה 14:00

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 3,000 ₪

ערבות בלתי-חוזרת ובלתי-תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד 04 ליולי 2021 ועד בכלל על סך 100,000 ₪.

כמות גופי תאורה מוערכת- 6,298 יחידות.

נדרש תמחור תחזוקה אופציונאלית- TOTAL RISK

טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה 4000K

סיווג קבלני נדרש:

(1)    ענף משנה 160 (חשמלאות ותקשורת במבנים) בסיווג א2, לפחות.

(2)    ענף משנה 270 (קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות) בסיווג א5 (בלתי-מוגבל) כולל אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.

אחריות- 10 שנים מלאות.

נדרשת הפעלת 2 צוותי להתקנות לפחות בכל זמן.

 

הערות כלליות:

מציע המעוניין להשתתף במכרז, נדרש למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר פקס) למזכירות החברה בכתובת הדוא"ל Karin@rhdc.co.il  טלפון 03-5470022 וזאת עד ולא יאוחר מיום א' 07.02.2021 בשעה 15:00.

רק מציע שיירשם בהתאם לאמור לעיל, יקבל קישור למפגש המציעים שיתקיים באמצעות הזום.

קישור למכרז

hedera.jpg

מכרז החברה הכלכלית חדרה

רשות: חדרה- החברה הכלכלית

מספר מכרז: 15/2019

תיאור המכרז: אספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה.

תאריך פרסום: 12/2019

סיור מציעים: 09/01/2020, 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/02/2020, עד השעה 16:00

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 5,000 ₪

הערות כלליות:

השתתפות בסיור מציעים- חובה!

קישור למסמכי המכרז

מועצה-איזורית-ברנר.jpg

מכרז מועצה איזורית ברנר 

רשות: מועצה אזורית ברנר

מספר מכרז: 12/2019

תיאור המכרז: לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות לד (כולל בקרה ושו"ב), טיוב תשתיות חשמל וכן לביצוע תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב בתחום שיפוט המועצה

תאריך פרסום: 09/2019

סיור מציעים: 24/10/2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 5/11/2019, 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/11/2019, עד השעה 16:00

מועד פתיחת מעטפות: 25/11/2019, בשעה 16:10

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 2,500 ₪

 

הערות כלליות:

השתתפות בסיור מציעים- חובה!

מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.

קישור למסמכי המכרז

בנימין.jpg

מכרז מטה בנימין 

רשות: מועצה אזורית מטה בנימין

מספר מכרז: 22/2019

תיאור המכרז: לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות, שצ"פים , גדר ובטחון בטכנולוגיית לד, מערכות שליטה, בקרה וניהול וטיוב תשתיות חשמל ומאור ציבורי

תאריך פרסום: 06/2019

סיור מציעים: 18/06/2019 בשעה 16:00 בחדר ישיבות ביטחון בבניין המועצה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 03/07/2019, בשעה 17:00. נדחה ליום: 10/07/2019, בשעה 17:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/07/2019 , שעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקת מכרזים בבניין המועצה. נדחה ליום: 08/08/2019 בשעה 12:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 5,000 ₪.

 

הערות כלליות:

השתתפות במפגש המציעים היא חובה.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 50,000 ₪ בתוקף עד ליום 31/10/2019 בדיוק.

קישור למסמכי המכרז

bottom of page