top of page

 מינהלות סביבתיות, גז טבעי וייצור אנרגיה 

  • ניהול ייזום והקמה של מתקנים ומרכזים סביבתיים לטיפול בשפכים, פסולת וייצור אנרגיה (גז, סולארי, ביומאסה, ביוגז ופסולת).

  • הסבת ארגונים, מפעלים וחברות לשמוש בגז טבעי.​

 פסולת ושפכים 

  • פסולת - נציע ניהול מערך הטיפול בפסולת במפעל משלב התכנון ועד להוצאה מהכוח אל הפועל. לרבות, איפיון, תכנון, ניהול ביצוע, ובקרה של היבטי הטיפול בפסולת הן במתווה של מיחזור וחיסכון וכן במסגרת 'חוק האריזות' ומימוש מענקים רלבנטיים.

  • מים ושפכים - במסגרת תחום זה אנו מובילים התייעלות וחיסכון בניהול משאבי מים ושפכים. הפעילות מבוצעת בהיבטי הובלה וניהול הביצוע של פרויקטי הטמעת פתרונות קצה ותהליך תוך שלוב תהליכי ניטור ומדידה.

bottom of page