top of page

 ניהול ביצוע ופיקוח עליון ​

 ניתוח התייעלות ותכנון ראשוני 

 • נסקור וננתח המערכות השונות וההשפעות, במידה וקיימות, בינהן.

 • באם קיימים, ננתח נתוני מערכות הבקרה, הניטור והמדידה לשם קביעת פרופילי צריכה מדויקים. בהיעדרן של מערכות כנ"ל - נתקין מערכת ניטור ובקרה ככלי עבודה בסיסי לתהליך.

 הכנת תוכנית אופרטיבית לביצוע, המתבססת על ניתוח טכנו כלכלי מגובש, מבוססת ומלווה בכתב כמויות 

התהליך יכלול את כלל מרכיבי הפעילות עד לשלב יישום החלופות בתוכנית המוצעת לביצוע. ובכלל זה:

 • ניתוח הפתרונות ותכנון ראשוני של חלופות.

 • בחינת עלות תועלת (תוך התייחסות לנצילות ותחזוקה) - בחינת כל מרכיב התייעלות בהיבטי כדאיות.

 • הצגת חלופות (טכנולוגיות/חברות) ישימות.

 • בחינה של מערכות ניטור ומדידה לתקופת אימות החיסכון במידת הצורך

 • קבלת הצעות מחיר מספקי הפתרונות וקבלני ביצוע

 • תוכנית עקרונית הכוללת סדר עדיפויות, שלבי ביצוע העבודה ולוחות זמנים

 • תכנית פיננסית ראשונית לכל תת פרויקט

 

בסיום כל אחד מן השלבים נציג בפניכם המלצותינו ונחליט במשותף על אופיו של פרוייקט הפיילוט המבוצע והיקפו.

 ניהול מכרז ספקים 

 • כתיבת וניהול מכרז ספקים על כלל נספחיו.

 • המכרז יכלול כתב כמויות

 • המכרז יגדיר את כל תכולת הפרויקט, התחייבויות המזמין והתחייבויות הספק

 • המכרז יגדיר סייגים, לו"ז ותמורה

 • ככל שיהיה צורך במספר מכרזים, ייערכו כתבי המכרז בהתאמה ובהלמה האחד לשני ליצירת מתווה פרויקט מלא וכולל

 ניהול הביצוע 

 • השלמת תכנון 

  • התאמות ועיבוד החומר הטכני

  • חידוד המפרטים וכתבי הכמויות.

​​

 • התקשרויות מול קבלנים - בחירת ספקים, ניהול מו"מ וגיבוש ההתקשרות החוזית מולם.

 • ניהול הקמה וביצוע:

  • ניהול עבודת הספקים וקבלני המשנה

  • מעקב ובקרה אל מול תכנית העבודה ותכנית התשלומים

  • הכנת דוחות סטאטוס תקופתיים

 מסירה: 

ביצוע בדיקה סופית לתקינות המערכות ואל מול המערכות הקיימות

בדיקה ואישור חשבונות סופיים

​​

 מעקב: 

אימות החיסכון באמצעות מערכות הניטור והמנגנונים שיקבעו לכך מראש

דוחות ובקרה חודשית שוטפת על תוצאות החיסכון לפרק הזמן שיקבע מראש

bottom of page