top of page

מענקים

1

עד כה גויסו מעל

2019-01-30_1606.png

מענק משרד הכלכלה 

משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ומשרד האוצר פירסם מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית (באמצעות צמצום צריכת חשמל) באופן ישיר או עקיף. 

התקציב הינו הקצאה התחרותית ובשנת 2019 יעמוד על 66 מיליון ₪.

במסגרת המסלול יינתן תעדוף ל

-רשויות מקומיות במדרוג סוציואקונומי 1-5. 

-עסקים קטנים ובינוניים (מחזור מכירות שאינו עולה על 200 מיליון ₪ בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה).

-עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות.

מתאים ל: רשויות, תעשייה, ארגונים.

לבדיקת זכאותך למענק השאר פרטים

הבקשה נשלחה בהצלחה

מענק משרד האנרגיה 

משרד האנרגיה באמצעות האגף לשימור אנרגיה פרסם מכרז לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה בישובי הדרום במסגרת החלטת הממשלה מס' 2025.

  • כל  מציע רשאי להגיש עד 3 הצעות למכרז.

  • הסך הכולל של המענק (במקרה של הגשת מספר הצעות מאותו מציע) לא תעלה על 1,000,000 ₪.

  • במסגרת המסלול רשויות מקומיות המסווגות באשכולות 1-4 יהיו זכאיות למענק מוגדל (עד 30% מעלות הפרויקט).

מתאים ל: רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה ומבני מסחר ביישובי הדרום.

לבדיקת זכאותך למענק השאר פרטים

הבקשה נשלחה בהצלחה

bottom of page