top of page

 היתכנות כלכלית, גיוס משאבים ומענקים 

 

 מענקי סיוע ממשלתיים 

מעת לעת מתפרסמים ע"י משרדי הממשלה השונים, ובעיקרם משרד האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה, מכרזים המציעים לארגונים לבצע תהליכים להתייעלות אנרגטית, תוך קבלת תמריצים מהמדינה לעידוד הנושא.

התייעלות אנרגטית (בהתאם לתנאי כל מכרז ומכרז) מתייחסת למהלכים שיביאו להפחתת צריכת האנרגיה של הארגון, לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלו ולהקטנת עומסי צריכות האנרגיה על רשת החשמל במדינת ישראל.

מהלכים אלו כוללים בין היתר:

 • החלפת ציוד חימום וקירור מים ישן בציוד חדש בעל נצילות אנרגטית טובה יותר.

 • התקנת מערכות לשימוש באנרגיה מתחדשת (משאבות חום, מערכות סולאריות)

 • התקנת ציוד להשבת חום (ניצול חום שיורי) ממערכות פולטות חום הקיימות בארגון.

ניתן לבצע את תהליך הגשת המועמדות לקבלת המענקים באופן עצמאי – ישירות מול משרדי הממשלה, אולם עקב מורכבות התהליך והצורך בהיכרות עמו, מומלץ לבצע את התהליך בליווי חברה המתמחה (בהתאם לתחום עיסוקה) בהגשת בקשות מסוג זה.

הגשת הבקשה בליווי מתאים תגדיל את סיכויי הארגון לקבלת המענק, ותוביל למקסום המענק המושג.

אנו בבוסט פורוורד", מלווים את לקוחותינו בכל שלבי התהליך:

 • איתור מענקים מותאמים לסוג הלקוח.

 • בחינת התאמת הלקוח לקבלת המענק ועמידתו בתנאי הסף.

 • מילוי טפסי הבקשה, כולל ביצוע התחשיבים והניתוחים הטכנו-כלכליים הדרושים.

 • איסוף הצעות מחיר מספקים לטובת טפסי הבקשה, על מנת לספק בקשה מהימנה ומדוייקת.

 • מעקב אחר התקדמות הבקשה בתהליך האישרור.

 • ליווי הלקוח לאחר אישור המענק בתהליך הכנת התכניות, בחירת קבלני הביצוע עד לשלב קבלת המענק בפועל.

נשמח אם תבחר להצטרף לקוחותינו, ונוכל להתאים עבורך מסלול מתאים לקבלת מענק.

אישור הבקשות מותנה בעמידת הלקוח בתנאי הסף המוגדרים בכל מכרז ומכרז.

 מימוש מענקים 

מענקי סיוע ממשלתיים

מעת לעת מתפרסמים ע"י משרדי הממשלה השונים, ובעיקרם משרד האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה, מכרזים המציעים לארגונים לבצע תהליכים להתייעלות אנרגטית, תוך קבלת תמריצים מהמדינה לעידוד הנושא.

התייעלות אנרגטית (בהתאם לתנאי כל מכרז ומכרז) מתייחסת למהלכים שיביאו להפחתת צריכת האנרגיה של הארגון, לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלו ולהקטנת עומסי צריכות האנרגיה על רשת החשמל במדינת ישראל.

מהלכים אלו כוללים בין היתר:

 • החלפת ציוד חימום וקירור מים ישן בציוד חדש בעל נצילות אנרגטית טובה יותר.

 • התקנת מערכות לשימוש באנרגיה מתחדשת (משאבות חום, מערכות סולאריות)

 • התקנת ציוד להשבת חום (ניצול חום שיורי) ממערכות פולטות חום הקיימות בארגון.

ניתן לבצע את תהליך הגשת המועמדות לקבלת המענקים באופן עצמאי – ישירות מול משרדי הממשלה, אולם עקב מורכבות התהליך והצורך בהיכרות עמו, מומלץ לבצע את התהליך בליווי חברה המתמחה (בהתאם לתחום עיסוקה) בהגשת בקשות מסוג זה.

הגשת הבקשה בליווי מתאים תגדיל את סיכויי הארגון לקבלת המענק, ותוביל למקסום המענק המושג.

אנו בבוסט פורוורד", מלווים את לקוחותינו בכל שלבי התהליך:

 • איתור מענקים מותאמים לסוג הלקוח.

 • בחינת התאמת הלקוח לקבלת המענק ועמידתו בתנאי הסף.

 • מילוי טפסי הבקשה, כולל ביצוע התחשיבים והניתוחים הטכנו-כלכליים הדרושים.

 • איסוף הצעות מחיר מספקים לטובת טפסי הבקשה, על מנת לספק בקשה מהימנה ומדוייקת.

 • מעקב אחר התקדמות הבקשה בתהליך האישרור.

 • ליווי הלקוח לאחר אישור המענק בתהליך הכנת התכניות, בחירת קבלני הביצוע עד לשלב קבלת המענק בפועל.

נשמח אם תבחר להצטרף לקוחותינו, ונוכל להתאים עבורך מסלול מתאים לקבלת מענק.

אישור הבקשות מותנה בעמידת הלקוח בתנאי הסף המוגדרים בכל מכרז ומכרז.

bottom of page