top of page

ניהול מכרז בהתייעלות אנרגטית 

ברוב הארצות בעולם, המהפכות הסביבתיות, התרחשו דרך השלטון המקומי. בישראל לעומת זאת, השלטון המקומי כמעט ולא רלוונטי לנושא איכות הסביבה ולכן כדאי כי שינוי זה יקרה עכשיו. לרשויות היום, קיימת הזדמנות פז, ליצור עוד מקור הכנסה ובמגביל, להיכנס לעיסוק בנושא איכות הסביבה. לרוב, חברות שונות יוצאות במכרזים כך שיש למצוא חברה, המתמחה בנושא ניהול מכרז בהתייעלות אנרגטית, חברות אלה יודעות כיצד לנהל מכרזים כגון שדרוג מערך התאורה ברחובות, בחירת טכנולוגיה וקבלן בהליכי המכרז שיהיו מותאמים למשרד הפנים וכן, מודל כלכלי ייחודי שיאפשר את מימון המיזם מתוך החיסכון האנרגטי. כאשר חברות המתמחות בניהול נכון של מכרזים מבצעים סקרים שונים, כך שתוצאות הסקר ישמשו לבניית המודל הטכנו-כלכלי שיתאים למסמכי הכנת הבקשה לסבסוד הממשלתי.

 

כיצד פונים למכרזים בהתייעלות אנרגטית?
 

מדי פעם, מתפרסמים מכרזים ע"י משרדי המשלה השונים, כמו משרד האנרגיה והמים וכן, המשרד להגנת הסביבה. מכרזים אלה, מציעים לארגונים לבצע תהליכים להתייעלות אנרגטית, תוך קבלת תמריצים מהמדינה לעודד את הנושא בקרב מפעלים שונים הצורכים הרבה אנרגיה.  כל מכרז. מתייחס למהלכים השונים אשר יביאו בסופו של דבר את צמצום זיהום האוויר והסביבה בכלל והקטנת צריכת האנרגיה של החשמל בישראל. המהלכים של ניהול מכרז בהתייעלות אנרגטית, כוללים:

 

  • התקנת מערכות לשימוש של אנרגיה מתחדשת כגון מערכות סולאריות

  •  מערכות לניצול חום שיורי ממערכות הפולטות חום בתעשיות השונות

  • החלפה של ציוד ישן בחדש, כגון מערכות מיזוג אוויר שזוללות חשמל בצורה גבוהה לטובת מערכות חדשות שיש בהן נצילות אנרגטית טובה יותר.

הגדרת הפרויקט להתייעלות אנרגטית
 

כאשר ישנו פרויקט אשר הגיע ממכרז, המכרז עצמו יכלול את כתב הכמויות, יגדיר את תכולת הפרויקט, התחיבות המזמין והתחיבות הספק אשר יוגדרו מראש. כמו כן, המכרז יהיה חייב להגדיר את הסייגים השונים, כגון לוח זמנים ותמורה. בכל ניהול מכרז בהתייעלות אנרגטית, ישנה המלצה לעודד את השוק של שירות מקצועי בתחום ההתייעלות האנרגטית בתעשייה, על ידי ייעוץ ותמיכה, פרסום חומר מקצועי, מידע על הדרכה וסדנאות, תמריץ הכשרות ופרסום של מחקרי בוחן.

 

הכוונה של מדינת ישראל בתחום של ניהול מכרז בהתייעלות אנרגטית, הינה לעודד השקעות בתעשייה באמצעות תמריצי מס, ערבויות המדינה והשתתפות בסיכונים של מוסדות פיננסיים פרטיים.

bottom of page