top of page

סקר אנרגיה

סקר אנרגיה הינו תהליך שיטתי במסגרתו מבוצע מיפוי וניתוח של צרכי האנרגיה של הארגון, במטרה להצביע על "נקודות החולשה" בתהליך צריכת האנרגיה, כאשר בסופו מוצגת לארגון תמונת מצב כוללת של ההוצאה עבור אנרגיה, ומובאות הצעות וחלופות לביצוע תהליכי התייעלות אנרגטית חוסכים באנרגיה.

עפ"י תקנות משרד האנרגיה והמים, כל ארגון שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא עולה על  2000 tCO2e, חייב בביצוע סקר אנרגיה אחת ל-5 שנים.

כל ארגון המעוניין לבצע תהליך מקיף ומעמיק של ניתוח צריכות האנרגיה, ושם לעצמו למטרה לחסוך בהוצאות הארגון עבור אנרגיה.

משרד האנרגיה והמים מקיים תוכנית למימון סקרי אנרגיה מקיפים במימון של עד 80% מעלות הסקר במימון מדינה, לארגונים אשר צריכת האנרגיה שלהם גבוהה מ-50,000 ₪ בשנה, בכפוף לעמידה בתנאי הסף.

 שלבים בתהליך סקר האנרגיה 

אבחון מצב קיים - זיהוי ובחינה פיזית של הציוד ותשתיות האנרגיה של הארגון, בחינת ליקויים במצב הקיים:

 בדיקה ואפיון לציוד הקיים:

 •  איסוף נתונים – בשלב זה נאספים נתוני צריכות האנרגיה של הארגון, הכולל:

 • ריכוז ההוצאות עבור כל אחד ממקורות האנרגיה (חשבונות חשמל ומים, הוצאות עבור דלקים)

 • פילוח צריכות מים, אויר וחשמל לפי שעות הפעילות של הארגון.

 • איכות ומקדמי נצילות של דלקים.

 • עומס ורמת שימוש במערכות ובציוד עפ"י שעות העבודה של הארגון.

איסוף הנתונים נעשה בין היתר עבור:

 • מערכות חימום מים ונוזלים אחרים (תנורי בעירה, מערכות חימום חשמליות ועוד)

 • מערכות לייצור והולכת קיטור.

 • מערכות אויר דחוס.

 • מערכות שאיבה.

 • מערכות מיזוג אויר.

 • מערכות קירור (צ'ילרים)

 • מיכון תעשייתי.

ניתוח הנתונים

לאחר איסוף וקבלת כל הנתונים מבוצע ניתוח טכנו-כלכלי מעמיק הבוחן את ההתאמה בין הוצאות הארגון עבור אנרגיה למול השימוש בפועל באנרגיה, שיטות השימוש באנרגיה (מתודת הפעלה, הפעלה מותאמת לצרכים ועוד).

זיהוי פוטנציאל להתייעלות והצעות לפתרונות:

 • הסטת עומסים.

 • שימוש מושכל בתעריפי התעו"ז.

 • שינויים התנהגותיים – שינוי בשיטות העבודה בארגון.

 • התקנת ציוד לחיסכון באנרגיה.

 • הצגת מקורות אנרגיה חלופיים ומתחדשים.

 

בחינה טכנו-כלכלית להצעות להתייעלות

 • אמדנים לעלויות ליישום כל חלופה.

 • הצגת החיסכון הפוטנציאלי לחלופות השונות.

 • בחינת משך החזר ההשקעה לכל חלופה.

 • תיעדוף חלופות.

 • מסקנות והמלצות ליישום

כל סקר אנרגיה מעמיק, המבוצע בשיתוף פעולה מלא עם הארגון, מתוך נכונות להטמיע את מסקנותיו, יביא בהכרח לצמצום ניכר בהוצאות האנרגיה בארגון, לייעול תהליכי עבודה ושימוש באנרגיה ולהתייעלות והתנהלות אנרגטית נכונה.

bottom of page