top of page

עיריית חולון

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושצ"פים. 
החלפת פנסי נל"ג לפנסי LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה ברמת הפנס הבודד, טיוב ושיפור תשתיות חשמל.

עיריית חולון
bottom of page