top of page

 מועצה מקומית אפרת 

  • התיעלות אנרגטית תאורת רחוב - ביצע סקר צרכני אנרגיה, ניהול ופיקוח על ביצוע פרוייקט מעבר ל- LED   

  • התיעלות אנרגטית בבתי ספר -  ביצוע סקר צרכני אנרגיה, איפיון תהליך התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך הגשת בקשות למענקים. ניהול מכרזים, תכנון מפורט ופיקוח - פרוייקט התייעלות אנרגטית ומעבר מסולר למ"א

  • עיר כחמה ובטוחה – תכנון מיתווה מצלמות, בקרה, WIFI, שו"ב מועצתי מאחד לכל המערכות (מצלמות, מכ"מים, פסולת, חניה, מחסומים, השקיה, תאורה)

  • בניה ירוקה - ייעוץ לבניה ירוקה להקמת מבני חינוך במועצה.

  • – איפיון והובלת פרוייקט להקמת מט"ש אזורי כולל תכנון וניהול

  • – גיבוש מיתווה לטיפול כולל בפסולת במועצה

 מועצה מקומית אפרת
bottom of page