top of page

 קבוץ עין צורים 

ביצוע סקר צרכני אנרגיה וגיבוש תהליך התייעלות אנרגטית כולל,  הגשת בקשה ל- 4 מענקי התייעלות אנרגטית, כתיבת מכרזי ספקים וניוהל ביצוע ופיקוח עליון על פרוייקטי החלפת תאורת נל"ג לתאורת LED, החלפת מערכת מיזוג אויר מפוצלת למערכת תלת יחידתית VRF, ייעול צרכני אנרגיה, איוורו ובקרה ברפתות

 קבוץ עין צורים
bottom of page