top of page

החברה הכלכלית חולון 

איפיון פרוייקטי התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב ובמוסדות חינוך.

כתיבת והגשת בקשות למענקי התייעלות אנרגטית של האיחוד האירופאי.

החברה הכלכלית חולון
bottom of page