top of page

 מועצה אזורית שפיר 

תכנון ומפוי תאורת חוץ, ניהול מכרזי ספקים ופרוייקט התיעלות אנרגטית ומעבר לתאורת LED בישובי המועצה, שיפור וטיוב תשתיות חשמל וקווי תאורה, הגשת בקשות ומימוש מענקי התייעלות

 מועצה אזורית שפיר
bottom of page