top of page

מכרזים

החברה הכלכלית לחיפה.png

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

רשות: החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מספר מכרז: 01/2021

תיאור המכרז: שירותי אחזקה למערכות סולאריות שהותקנו על גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה

תאריך פרסום: 06/2021

סיור מציעים: 30/06/2021, יציאה מרוכזת במיניבוס ממשרדי החברה הכלכלית לחיפה בשעה 09:00.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה במכרז.

חובה להירשם מראש להסעה המרוכזת בדוא"ל ofer@hec.co.il

בכדי להיכנס לתחום בית הספר חובה להציג אישור משטרה תקף בגין העדר עבירות מין וכמו כן להציג אישור עבודה בגובה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 06/07/2021, בשעה 12:00 למייל shmuel@hec.co.il.

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/07/2021, עד השעה 12:00.

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית לחיפה בע"מ, מגדלי מת"ם 3 ,בקומה 7 חיפה.

תשלום בעד השתתפות במכרז – לא יוחזר- 585 ₪

קישור למכרז

הורדה.jpg

רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

רשות: רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

מספר מכרז: 01/2021

תיאור המכרז: אספקה, התקנה, טיוב תשתיות ותחזוקה של תאורת רחובות ושצ"פים - בטכנולוגיית LED, הכוללת תקשורת שליטה ובקרה - ברמת השרון.

תאריך פרסום: 01/2021

סיור מציעים מקוון באמצעות תוכנת "זום": 08/02/2020, 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/02/2021, בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 04/03/2021, עד השעה 14:00

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 3,000 ₪

ערבות בלתי-חוזרת ובלתי-תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד 04 ליולי 2021 ועד בכלל על סך 100,000 ₪.

כמות גופי תאורה מוערכת- 6,298 יחידות.

נדרש תמחור תחזוקה אופציונאלית- TOTAL RISK

טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה 4000K

סיווג קבלני נדרש:

(1)    ענף משנה 160 (חשמלאות ותקשורת במבנים) בסיווג א2, לפחות.

(2)    ענף משנה 270 (קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות) בסיווג א5 (בלתי-מוגבל) כולל אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.

אחריות- 10 שנים מלאות.

נדרשת הפעלת 2 צוותי להתקנות לפחות בכל זמן.

 

הערות כלליות:

מציע המעוניין להשתתף במכרז, נדרש למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר פקס) למזכירות החברה בכתובת הדוא"ל Karin @rhdc.co.il  טלפון 03-5470022 וזאת עד ולא יאוחר מיום א' 07.02.2021 בשעה 15:00.

רק מציע שיירשם בהתאם לאמור לעיל, יקבל קישור למפגש המציעים שיתקיים באמצעות הזום.

קישור למכרז

hedera.jpg

מכרז חברה כלכלית חדרה

רשות: חדרה- החברה הכלכלית

מספר מכרז: 15/2019

תיאור המכרז: אספקה, התקנה ומימון תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכות שליטה ובקרה.

תאריך פרסום: 12/2019

סיור מציעים: 09/01/2020, 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/02/2020, עד השעה 16:00

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 5,000 ₪

הערות כלליות:

השתתפות בסיור מציעים- חובה!

קישור למכרז

מעוניין להגיש את המכרז?

הבקשה נשלחה בהצלחה

מועצה-איזורית-ברנר.jpg

מכרז מועצה איזורית ברנר 

רשות: מועצה אזורית ברנר

מספר מכרז: 12/2019

תיאור המכרז: לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות לד (כולל בקרה ושו"ב), טיוב תשתיות חשמל וכן לביצוע תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב בתחום שיפוט המועצה

תאריך פרסום: 09/2019

סיור מציעים: 24/10/2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 5/11/2019, 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/11/2019, עד השעה 16:00

מועד פתיחת מעטפות: 25/11/2019, בשעה 16:10

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 2,000 ₪

 

הערות כלליות:

השתתפות בסיור מציעים- חובה!

מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.

קישור למכרז

מעוניין להגיש את המכרז?

הבקשה נשלחה בהצלחה

בנימין.jpg

מכרז מטה בנימין 

רשות: מועצה אזורית מטה בנימין

מספר מכרז: 22/2019

תיאור המכרז: לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות, שצ"פים , גדר ובטחון בטכנולוגיית לד, מערכות שליטה, בקרה וניהול וטיוב תשתיות חשמל ומאור ציבורי

תאריך פרסום: 06/2019

סיור מציעים: 18/06/2019 בשעה 16:00 בחדר ישיבות ביטחון בבניין המועצה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 03/07/2019, בשעה 17:00. נדחה ליום: 10/07/2019, בשעה 17:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/07/2019 , שעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקת מכרזים בבניין המועצה. נדחה ליום: 08/08/2019 בשעה 12:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז – לא יוחזר- 5,000 ₪.

 

הערות כלליות:

השתתפות במפגש המציעים היא חובה.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 50,000 ₪ בתוקף עד ליום 31/10/2019 בדיוק.

קישור למכרז

מעוניין להגיש את המכרז?

הבקשה נשלחה בהצלחה

bottom of page